Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Series  |  Music  |

-


Wang Zhi (Character) 王植

Filmography:Wang Zhi Photos:

Wang Xuebing as Wang Zhi in The Lost Bladesman (2011)

The Lost Bladesman Movie Poster, 2011, Hong Kong Film The Lost Bladesman Movie Poster, 2011, Hong Kong Film


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com