Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


Heavenly Sword and Dragon Sabre (2000)

TV Drama Series

Cast:
... Zhang Wuji
... Zhao Min
... Zhou Zhiruo
... Xiaozhao
... Yin Li / Zhu Er
... Zhang Sanfeng
... Yang Xiao
... Yang Buhui
... Yin Susu      

Also Known As:
Yi Tian Tu Long Ji

Country: Hong Kong
Language: Cantonese
Release Date: 2000
Episodes: 37
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama
Based on Jin Yong's Heavenly Sword and Dragon Sabre


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com