Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


Return of the Condor Heroes (2006)

TV Drama Series

Return of the Condor Heroes
Return of the Condor Heroes Poster

Director: Yu Min

Cast:
... Yang Guo    
... Xiaolongnu
... Guo Jing
... Huang Rong
... Li Mochou
... Guo Xiang
... Gongsun Zhi
... Guo Fu
... Wu Dunru
... Wu Xiuwen
... Shagu
... Qiu Chuji
... Zhou Botong
... Ouyang Feng
... Huang Yaoshi
... Hong Qigong
... Duan Zhixing
... Gongsun Lu'e
... Kublai Khan
... Wang Chongyang
... Yelu Qi
... Huo Du


Also Known As:
Shen Diao Xia Lu

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2006
Episodes: 41
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Action, Romance
Based on
Jin Yong's Return of the Condor Heroes

Photos
Return of the Condor Heroes, Huang Xiaoming
Return of the Condor Heroes Poster 1
Return of the Condor Heroes, Huang Xiaoming
Return of the Condor Heroes Poster 2


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com