Chinese Media
  Home  |  Stars  |  Movies  |  TV Drama Series  |  Music  |

-


Journey to the West (2010)

TV Drama Series

Journey to the West
Journey to the West Poster

Director: Cheng Lidong

Cast:
... Sun Wukong   
... Tang Sanzang
... Zhu Bajie
... Sha Wujing
... Guan Yin
... White Dragon Horse
... Jade Emperor
... Queen Mother of the West
... Subhuti
... Lao Zi
... Great White Planet    
... Li Jing
... Chang'e
... Nezha
... Erlang Shen
... White Bone Demon
... Princess Iron Fan
... Red Boy
... Bull Demon King
... Baoxiang King
... Baoxiang Queen
... Princess Tianzhu, Rabbit Demon
... White Rat
... God of Golden Pond
... Dragon King of the East Sea
... Dragon King of the South Sea
... Dragon King of the West Sea
... Dragon King of the North Sea

Also Known As:
Xi You Ji

Country
: China
Language: Mandarin
Release Date: 2 January 2010
Episodes: 52
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Fantasy, Adventure

Related TV Drama Series:
Journey to the West (2011)
Wu Cheng'en and Journey to the West (2010)
The Monkey King: Quest for the Sutra (2002)
Journey to the West Sequel (2000)
Journey to the West 2 (1999)
Journey to the West II (1998)
Journey to the West (1996)
Journey to the West (1986)

Journey to the West at Sohu Entertainment
Journey to the West at Baidu Entertainment


-

Chinese Media - Stars - Chinese Movie List - Chinese Movie Awards
Copyright © chinesemedia360.com